Krízový plán

Domov pre seniorov GERION má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňa 6.5.2020 v štruktúre nasledovných bodov:

  1. Účel a záväznosť krízového plánu
  2. Krízové riadenie
  3. Interný krízový tím
  4. Činnosti krízového tímu
  5. Systém komunikácie
  6. Informačná povinnosť zamestnancov
  7. Preventívne opatrenia
  8. Riadenie rizík
  9. Krízová komunikácia
  10. Všeobecné usmernenia zamerané na osobnú prevenciu
  11. Všeobecné zásady pre prevenciu vzniku a šírenia respiračných vírusov
  12. Pravidlá prevencie a kontroly infekcií a špeciálne opatrenia v prevádzke
  13. Organizácia návštev v prevádzke
  14. Organizácia odborných procesov v prípade karantény
  15. Organizácia obslužných činnosti
  16. Organizácia starostlivosti o zamestnancov d ďalšie osoby podieľajúce sa na starostlivosti
  17. Prijímanie nových zamestnancov
  18. Prijímanie nových klientov
  19. Validácia krízového plánu a validácia organizačných aj odborných postupov
  20. Záverečné ustanovenia.

Krízový plán obsahuje prílohy

  1. Terminologický slovník
  2. Záznam o preventívnych opatrenia
  3. Dokument postupu k riešeniu udalosti výskytu koronavírusu
  4. Psychologické intervencie
  5. Záznam o prevencii a dezinfekčných opatreniach v opatrovateľskom procese
  6. Záznam o prevencii a dezinfekčných opatreniach v procese upratovania
  7. Zoznam veci zamestnanca v službe
  8. Sledovanie prijímateľa sociálnej služby (Sledovanie príznakov u klienta s podozrením na infekčné ochorenie horných dýchacích ciest (chrípka, COVID-19 ...)
  9. Výber činnosti v krízovom riadení
  10. Plán reprofilizácie lôžok
  11. Postup k dočasnému opusteniu zariadenia
  12. Odporúčania k príjmu prijímateľa sociálnej služby do zariadenia sociálnych služieb
  13. Záznam o mimoriadnej udalosti
  14. Protokol o obmedzení
  15. Požiadavky na OOPP
  16. Kontaktný formulár

S krízovým plánom pracuje ustanovený interný krízový tím, ktorý zasadá pravidelne dva krát do týždňa a podľa potreby. Zo stretnutí interného krízového tímu sa vystavuje záznam/zápisnica. Záznam o preventívnych opatreniach sa dopĺňa aktuálne každý deň, alebo podľa potreby. Prílohu č. 05 a 06 Záznamy o prevencii a dezinfekčných opatreniach kontroluje vedúci IKT.
V prípade vzniku mimoriadnej udalosti sa vypĺňa záznam o mimoriadnej udalosti. Protokol o obmedzení sa vypĺňa len pri individuálnom obmedzení v zmysle Zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. v ZNP, ktoré sa netýka všeobecného zákazu návštev a opustenia zariadenia prijímateľom sociálnych služieb, ktoré je vydané pre všetkých PSS na základe odporúčania MPSVR.
Krízový plán a prílohy sú k dispozícii všetkým kontrolným orgánom v zmysle legislatívy SR.

Stiahnuť Krízový plán - štruktúra (PDF)